Intelligent evaluation for cognitive skills

Researchers have been longing for solutions to improve the effectiveness of students’ learning for years, yet they have to get rid of the riddle of roadblocks of progress tracking, cost, quality of curriculum and intelligent access. Machine learning seems to be a promising game-changer towards these obstacles. Many studies aim to apply machine learning techniques
Read more… “Intelligent evaluation for cognitive skills”

Ứng dụng lý thuyết IRT trong việc đánh giá đề thi và năng lực học sinh

Edmicro Ltd. Trong việc thống kê, phân tích đề thi và năng lực học sinh trong các kỳ thi tập trung, một trong những phương pháp được sử dụng khá hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới là lý thuyết “đáp ứng câu hỏi” (IRT). Tại Mỹ, IRT được ứng dụng trong kỳ
Read more… “Ứng dụng lý thuyết IRT trong việc đánh giá đề thi và năng lực học sinh”